2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

II.1.1. Alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.);
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló (továbbiakban: Kjt.),
• 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló;
• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (a továbbiakban: Múztv.);
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.);
• 2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról;
• 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt, UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről.
• 2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről;
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló (továbbiakban: Mt.);
• 2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről;
• 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről (a továbbiakban: Kjtvhr.);
• 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről;
• 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról;
• 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről;
• 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról;
• 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról;
• 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről;
• 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről;
• 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló;
• 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról;
• 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről;
• 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról;
• 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről
• 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről;
• 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről;
• 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről;
• 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről;
• 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról;
• 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól;
• 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól;
• 3/1990. (Műv. K. 24.) MKM utasítás a Központi Múzeumi Igazgatóság megszüntetéséről.

II.1.2. MNM Alapító Okirat, Módosító okirat

II.1.3. MÁK Határozat

II.1.4. Hatályos MNM SZMSZ, Melléklet

II.1.5. Hatályos MNM Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

II.1.6. Könyvtár Fenntartói Nyilatkozat