2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre | Magyar Nemzeti Múzeum

2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

II.1.1. Alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.);
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló (továbbiakban: Kjt.),
• 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló;
• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (a továbbiakban: Múztv.);
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.);
• 2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról;
• 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt, UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről.
• 2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről;
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló (továbbiakban: Mt.);
• 2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről;
• 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről (a továbbiakban: Kjtvhr.);
• 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről;
• 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról;
• 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről;
• 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról;
• 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról;
• 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről;
• 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről;
• 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló;
• 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról;
• 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről;
• 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról;
• 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről
• 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről;
• 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről;
• 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről;
• 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről;
• 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról;
• 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól;
• 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól;
• 3/1990. (Műv. K. 24.) MKM utasítás a Központi Múzeumi Igazgatóság megszüntetéséről.

II.1.2. MNM Alapító Okirat, Módosító okirat, Törzskönyvi Kivonat

II.1.3. MÁK Határozat

    II.1.3.1. Telephely törlés és módosítás

    II.1.3.2. Vezetői adatok változása

II.1.4. Hatályos MNM SZMSZ, Melléklet

II.1.5. Hatályos MNM Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

II.1.6. Könyvtár Fenntartói Nyilatkozat