A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

Online olvasói katalógus
2004 áprilisában kezdődött el a könyvtári online adatbázis építése, melyben jelenleg a kurrens könyvek és folyóiratok bibliográfiai feltárása történik. Nem tartalmazza még a könyvtár teljes állományát, a korábbi dokumentumok felől a hagyományos cédulakatalógusban lehet tájékozódni.
Adatbázisunk elérhetősége a HunTéka integrált könyvtári rendszerben: http://mnm.hu/konyvtar/katalogus
Az adatbázisból a bibliográfiai adatok szabadon letölthetők. Lásd bővebben a Nyílt bibliográfiai adatok almenüt.

Régi és ritka könyvek katalógusa
A könyvtár régi és ritka könyvei elérhetőek a Magyar Országos Közös Katalógus — Régi Nyomtatványok (MOKKA-R) adatbázisban is.

Helyben használat
Könyvtárunk nyilvános tudományos szakkönyvtár, minden érdeklődő, aki betöltötte 18. életévét, igénybe veheti szolgáltatásainkat.
A könyvtár használata beiratkozáshoz kötött és ingyenes.
Beiratkozáshoz fényképes személyi okmány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél), ill. diákigazolvány szükséges.

könyvtár2

Kölcsönzés, előjegyzés
A gyűjtemény egyediségéből adódóan nem kölcsönözhetők a folyóiratok, a kézikönyvek és az e-dokumentumok, a nyomtatott monográfiák pedig korlátozott számban, ill. ideig kölcsönözhetőek. Külső olvasók az 1949 után kiadott könyvek közül 2 kötetet kölcsönözhetnek 1 hónap időtartamra, ill. vizsgaidőszakban csak 1 hétre, és a kölcsönzés egyszer hosszabbítható. A kikölcsönzött könyvekre előjegyzést fogadunk el.

Tájékoztatás
A tájékoztatás feladata, hogy segítsen a könyvtári feltáró eszközök, rendelkezésre álló adatbázisok használatában, és mindenekelőtt a tematikus keresésekben, az egyéni kutatómunkában.

Számítógép- és internethasználat
Ingyenes számítógép- és internethasználatot biztosítunk a könyvtár számítógépein vagy wifin keresztül. Az alább felsorolt EISZ adatbázisok a könyvtárból is elérhetőek.

Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ)
A Magyar Nemzeti Múzeum belső hálózataira csatlakoztatott számítógépekről, így a könyvtár számítógépeiről is, az EISZ Irodájával kötött szerződés keretében az alábbi szolgáltatások/adatbázisok érhetőek el:

NAVA-PONT
A könyvtár olvasói számára elérést biztosít a NAVA-ponthoz.

Információszolgáltatás
Amennyiben bármilyen további információra van szüksége könyvtárunk állományával, használatával kapcsolatban, olvasószolgálatos kollégánk és valamennyi munkatársunk készséggel nyújt tájékoztatást személyesen, telefonon, email-ben.

A könyvtárhasználati szabályokról részletesebben itt tájékozódhat. 

könyvtár1

A KÖNYVTÁRRÓL

A Központi Könyvtár 1950-ben alakult a Nemzeti Múzeum gyűjteményi osztályain őrzött régészeti és történelmi témájú szakkönyvekből. Állománya 1996-ban a műtárgyvédelmi és a legújabb kori könyvtárak dokumentumaival bővült.

A könyvtár összetétele és nagysága alapján Közép-Európa egyik legjelentősebb régészeti szakkönyvtára. A közel 280 000 kötetet számláló állományt a régészeti és történeti szakirodalom, az 1840 után megjelent szórványperiodika, az 1945 után kiadott múzeumi kiadványok, illetve a műtárgyvédelmi és restaurátori szakirodalom, valamint 100 db CD-ROM és DVD alkotja.

A könyvtárra vonatkozóan további adatokat találhat a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában.

RÉGÉSZETI GYŰJTEMÉNY

A Központi Régészeti Könyvtár a Központi Könyvtár alapgyűjteménye, Közép-Európa egyik legnagyobb régészeti tárgyú szakkönyvtára. Története szorosan kapcsolódik az Érem- és Régiségtár valamint a Történeti Tár létrejöttéhez. A Magyar Nemzeti Múzeum működésének első 150 évében a különféle tárak kézikönyvtáraiból hozták létre, amely 1952 óta önálló gyűjteményként működik. A több mint 200 év alatt gondosan összegyűjtött régészeti és történeti művek elsősorban a Kárpát-medencéhez kapcsolódnak, de más földrajzi területek szakirodalma is fellelhető az állományban. Igen jelentős az idegen nyelvű könyv- és folyóirat-állomány is. A hazai régészeti, történeti és muzeológiai folyóiratok jelentős része ugyanúgy megtalálható a könyvtárban, mint a Magyarországgal kapcsolatos különféle forrásgyűjtemények vagy a régészeti és történeti kiállítások katalógusai.

A Központi Könyvtár online katalógusa a Régészeti gyűjtemény anyagára szűkítve is kereshető.

 

MŰTÁRGYVÉDELMI GYŰJTEMÉNY

A könyvtár története a Központi Muzeológiai Technológiai Csoport 1960-as alapításáig nyúlik vissza, és a gyűjtemény további sorsának alakulása is követi az intézményi átszervezéseket.

Bár az elmúlt évtizedekben különféle szerkezeti változások történtek, a könyvtár folyamatosan működött, és az állomány tovább gyarapodott. A Technológiai Csoport a könyvtárral együtt 1968 és 1973 között a Központi Múzeumi Igazgatóság (KMI) Muzeológiai és Technológiai Osztályaként működött tovább, majd 1974-ben megalakult a Múzeumi Restaurátor- és Módszertani Központ (MRMK). Ezt követően a könyvtár ennek az intézménynek a gyűjteményévé vált. 1982-ben az MRMK visszakerült a KMI-hez, majd a KMI megszűnése után 1991-ben a könyvtárat más osztályokkal együtt a Magyar Nemzeti Múzeum szervezetéhez kapcsolták. A gyűjtemény így a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtárának a részévé vált, és 1996-ban beköltözött a Múzeum épületébe. A 30 ezer kötetes könyv- és folyóirat-állomány a régészeti leletek és múzeumi tárgyak restaurálását, a különböző szintű restaurátorképzést és a muzeológiai munkát segíti. A könyvtár jelentős fordításgyűjteménnyel is rendelkezik, és őrzi az egyetemi szintű restaurátorképzés diplomamunkáit. Utóbbiak a restaurátorképzéshez nyújtanak közvetlen segítséget, ezért az oktatáshoz szükséges kézikönyvtárral együtt a Könyves Kálmán körúti Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központban maradtak.

A Központi Könyvtár online katalógusa a Műtárgyvédelmi gyűjtemény anyagára szűkítve is kereshető.

LEGÚJABBKORI GYŰJTEMÉNY

A Központi Könyvtár 52 ezer kötetes legújabb kori állományrésze, amely kronológiailag az 1800-as évekkel indul, kettős funkciót lát el: egyrészt tudományos segédkönyvtár, amely a tudományos munkát hivatott segíteni, másrészt múzeumi gyűjtemény, amely kiállítási célokat szolgál – különösen vonatkozik ez a szórványperiodikumokra.

A fentiekből adódóan a gyűjtemény igen változatos: tudományos feldolgozásoktól kezdve különböző dokumentumértékű kiadványokon (pl. pártprogramok, intézmények, civil szervezetek kiadványai) át szakács- és mesekönyvekig, termékkatalógusokig sokféle kötetet tartalmaz. Szépirodalmat éppúgy őrzünk, mint statisztikai kiadványokat, adattárakat vagy akár telefonkönyveket is. A szórványperiodika gyűjtemény őrzi a Magyarországon kiadott újságok és folyóiratok jelentős részének egy-egy példányát. Ma már nem gyűjtünk a teljesség igényével, de továbbra is törekszünk a sokszínűségre.

A Központi Könyvtár online katalógusa a Legújabb kori gyűjtemény anyagára szűkítve is kereshető.

A Központi Könyvtár 2005 novembere óta nyilvános szakkönyvtár.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A MNM Központi Könyvtára országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Tevékenysége két fő területen érvényesül:

  • Egyrészt a Magyar Nemzeti Múzeum és a felügyelete alá tartozó intézmények munkatársainak szakirodalmi háttereként működve biztosítja a szükséges szakmai információkhoz való hozzájutást.
  • Másrészt nyilvános közkönyvtári szolgáltatást nyújt a 64/1999.IV.28. Kormányrendelet alapján a régészet és történelemtudomány területén tevékenykedők, ilyen irányú tanulmányokat folytatók és egyéb érdeklődők számára.

Küldetésünknek tekintjük a kulturális örökséghez tartozó javakkal kapcsolatos információk szabad hozzáférésének biztosítását, mert hisszük, hogy azok múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői.

Ennek érdekében 

  • Gyűjtjük és szolgáltatjuk a történelemtudomány és a régészet szakirodalmi információit, kapcsolódó dokumentumait mind hagyományos, mind nem hagyományos formában
  •  Kiemelt figyelmet fordítunk muzeális értékű gyűjteményrészeink gondozására
  • Törekszünk állományunk teljes körű feltárására
  • A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait
  • Törekszünk a könyvtár informatikai fejlesztésére, hogy az ide érkező kutatók, oktatók és hallgatók szakmai céljainak elérését minél teljeskörűbben segítő szolgáltatásokat alakíthassunk ki
  • Közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait a helyi felhasználókhoz (interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, könyvtárközi kölcsönzés segítségével)

Jövőkép

A jövőben könyvtárunk olyan szakkönyvtári struktúra kialakítására törekszik, amelyben egymást erősíti a kutatás és a közszolgálat. Elsősorban szolgáltatásaink elektronikus elérhetőségeit szeretnénk fejleszteni. Alkalmazkodva az olvasói igények változásaihoz, nagy hangsúlyt kap a korszerű információs technológia elsajátítása és beépítése a könyvtári munkába. Ehhez jelentős technikai fejlesztés szükséges, melynek anyagi hátterét igyekszünk különböző forrásokat felhasználva biztosítani.

könyvtár

NYITVATARTÁS ÉS MEGKÖZELÍTÉS

NYITVATARTÁS

A könyvtár általános nyitva tartása:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: ZÁRVA
Szerda: 9:00 - 16:20
Csütörtök: 9:00 - 16:20
Péntek: 9:00 - 14:40

Kérjük az olvasókat, hogy a pillanatnyi nyitva tartást a könyvtár Facebook-oldalán ellenőrizzék.

ELÉRHETŐSÉG

Cím: Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
E-mail: konyvtarinfo@hnm.hu
Belföldi és nemzetközi csere: csere@hnm.hu
Telefon: +36 1 327 7727, +36 1 327 7793
Fax: +36 1 327 7794

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

A könyvtárba a múzeum Bródy Sándor utcai kapuján, a portán keresztül lehet bejutni. Helyiségeink az 1. emeleten találhatóak, a megközelítésük akadálymentes.

NYILT BIBLIOGRÁFIAI ADATOK

Az adatfelhasználás szabályai
A Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtára (MNMKK) az online katalógus összes bibliográfiai rekordját a "CC0 1.0 Univerzális (CC0 1.0) Közkincs nyilatkozat" licenc alapján teszi elérhetővé. Ez annyit jelent, hogy a MNMKK-a nem tart igényt a szerzői jogra, illetve lemond a bibliográfiai adatokkal kapcsolatos vagy azt érintő jogigényekről, valamint nem alkalmaz semmilyen retorziót az adatok utólagos felhasználóival vagy újrahasznosítóival szemben. A MNMKK-a semmilyen felelősséget nem vállal az adatok bármilyen használatából adódó esetleges károkért. További részletekért kérjük, olvassa el a licenc feltételeit.

         

Minőségi támogatás
Az MNMKK-a elkötelezett a minőségi szolgáltatások és pontos adatok biztosítása mellett. Ha bármivel kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy valamilyen problémát észlel az adatokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a konyvtarinfo@hnm.hu címen.

Visszajelzés
Szeretnénk tudomást szerezni arról, milyen módokon használják fel bibliográfiai adatainkat, hogy pontosabban láthassuk azok nyílttá tételének előnyeit, és így fejleszthessük szolgáltatásainkat. Kérjük, keressenek meg bennünket a konyvtarinfo@hnm.hu címen, amennyiben szeretnék megosztani velünk tapasztalataikat.

Hivatkozás
Kérjük, hogy a bibliográfiai adatok felhasználásánál hivatkozzanak a MNMKK-ra: a megfelelő helyen helyezzenek el linket a http://mnm.hu/hu/muzeum/kozponti-konyvtar/nyilt-bibliografiai-adatok oldalra.

Az adatok elérhetősége

Online olvasói katalógus
Az online olvasói katalógusban a találati halmazba tartozó bibliográfiai rekordok összessége vagy a kijelölt rekordok többféle formátumban is letölthetőek.

Z39.50 szerver
Az MNMKK Z39.50 szerverének főbb adatai:
Internetcím: hunteka.asp.hunteka.hu
Port: 2113
Adatbázisnév: mnm
Formátum: hunmarc, usmarc
A keresés karakterkészlete: UTF-8
A rekord karakterkészlete: UTF-8
USE attribútumkészlet: szokásos
Relation: dátummezőkre 1-6, szöveges mezőre csak 3
Position: nem támogatott
Truncation: nem támogatott, de HunTéka szavas vagy teljes string keresés van alatta, indextől függően
Structure: nem támogatott
Completeness: nem támogatott

OAI_PMH szerver
Az OAI-PMH szerver fontosabb adatai:
Base address: http://client.asp.hunteka.hu/hunteka2-konyvtar/hunteka/repositories/mnm-bib
metadataPrefix: hunmarc, marc21, marcxml, oai_dc.

Minta lekérdezés: http://client.asp.hunteka.hu/hunteka2-konyvtar/hunteka/repositories/mnm-bib?verb=ListRecords&metadataPrefix=hunmarc

Nyílt kapcsolt adatok (Open Linked Data)
A könyvtár a teljes katalógusát publikálta a szemantikus weben BIBFRAME formátumban. 67 ezer MARC21 rekordból 2 millió állítás és 50 ezer kapcsolat keletkezett a következő forrásokhoz: BNFISNILC NAFVIAFWikidata. A konverziós program a 67 ezer dokumentum leírást 64 ezer mű köré csoportosította.
Az adathalmaz részletes leírása: http://data.hnm.hu/set/colls/lib/bib/void-colls.html
SPARQL végpont: http://data.hnm.hu/sparql (Graph IRI: http://data.hnm.hu/colls/lib/bib2)
CKAN leírás: https://datahub.io/dataset/data-hnm-hu
URI névkonvenció: http://data.hnm.hu/set/colls/uri.html
VoID fájl: http://data.hnm.hu/set/colls/void-colls.ttl

Az egyes dokumentumok BIBFRAME alapú és hagyományos MARC alapú leírásai között kereszthivatkozásokat hoztunk létre:
BIBFRAME leírás: http://data.hnm.hu/doc/colls/lib/bib/Instance/MNMKVT19563
Hagyományos leírás: http://data.hnm.hu/doc/colls/lib/bib/Instance/MNMKVT19563.opac

Az online katalógus felől pedig az alábbi URL képzési szabályok érvényesek:
Hagyományos leírás: http://link.hnm.hu/lib/bib/MNMKVT19563
BIBFRAME leírás: http://link.hnm.hu/lib/bib/MNMKVT19563.rdf

Az online katalógus felől a BIBFRAME leíráshoz a teljes megjelenítési oldalon található ikonra való kattintással is el lehet jutni.

A fenti URL-ek a rekordazonosító ismeretében alkothatók meg.